Prevents Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

Prevent ska sträva efter en god och säker arbetsmiljö, för att ingen av våra medarbetare eller kunder drabbas av ohälsa på grund av arbete. Vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning, avtal och andra krav. Målsättningen är att skapa en arbetsmiljö som är och upplevs som säker för alla medarbetare. Detta gör vi genom att,

  • Vi ansvarar för utveckling av kompetens och resurser så att detta mål kan uppnås.
  • Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt ISO 45001.
  • Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som metod.
  • Leverera hög kvalitet inom arbetsmiljö.
  • Ha en god riskhantering för att minimera tillbud & olycksfall.
  • Arbeta med förbättringsarbete utifrån den egna verksamheten samt utifrån övergripande arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy.
  • Systematiskt utvärdera våra tillbud och olyckor för att sätta in förebyggande och korrigerande åtgärder för att förhindra negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt.

Utveckla en trygg och attraktiv arbetsmiljö, där trivsel, samarbete och att behärska arbetsuppgifterna står i fokus.