Kemiindustrin och dess utmaningar

Flera av branschens anläggningar hanterar, tillverkar och fraktar ämnen som vid olyckor orsakar skador på människor, miljö eller egendom. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  

Kemiska anläggningar är också extremt komplext uppbyggda där arbete utförs på såväl hög höjd som under mark i rörgator, inne i tankar och kolonner.  

Under revisionsstopp och större projekt krävs en flexibel leverantör med djup förståelse för arbetsplatssäkerhet och som dessutom har tillräckligt med personalresurser. 

För att säkerställa att inträdet till anläggningen sker enligt gällande regelverk finns en bevakningsorganisation som, för bästa resultat, besitter de speciella kunskaper och erfarenheter som krävs vid en kemiindustri.  

Det kontinuerliga behovet av utbildningar för skiftlag, brandstyrkor och övrig personal kräver en komplett plattform för kompetensutveckling samt erfarna instruktörer.  

Prevent och kemiindustrin

Under de senaste 30 åren har kunskaperna i Sverige om det förebyggande riskarbetet och åtgärder vid olyckor utvecklats. Vi har genomfört över 220 stopp i både Sverige och Norge, ibland med upp till 150 Säkerhetsvakter med tillhörande ledningsorganisation och HSE.  

Prevent bidrar med unik kompetens och arbetsplatssäkerhet när arbetet inbegriper exempelvis heta arbeten, inträden i slutna utrymmen, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, inträden i slutna utrymmen (luckvakt) eller liknande. Vårt tjänsteutbud säkerställer att arbete vid riskfyllda moment utförs enligt lagen och det regelverk kunden själv satt upp för sin verksamhet.  

Inom kemiindustrin kan uppgifterna inbegripa säkerhetsvakter, HSE, brandutbildning men också säkerhet genom stationär och ronderande väktare eller skyddsvakt. Vi kan med erfarenheten i ryggen och med vårt heltäckande tjänsteutbud för arbetsplatssäkerhet säkerställa det totala behovet av utbildning, riskminimering och fysisk säkerhet med både kameror och bevakningspersonal.