Raffinaderiers utmaningar

Flera av branschens anläggningar hanterar, tillverkar och fraktar ämnen som vid olyckor orsakar skador på människor, miljö eller egendom. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  

Petrokemiska anläggningar är extremt komplext uppbyggda där dagliga arbeten utförs på såväl hög höjd som under mark i rörgator, uppe på tankar och inne i slutna utrymmen.    

Omfattande revisionsstopp och komplext dagligt underhåll är en naturlig del i ett raffinaderi. Inte sällan omfattas revisionsstopp av flera tusen entreprenörer med olika länder som under tidspress utför avancerade och riskfyllda arbetsinsatser. Att bibehålla en hög säkerhet är därför en stor utmaning på ett raffinader. 

Inträde till anläggningen omfattas av olika typer av utbildning så som SSG Entré och Kemi. Ofta finns också omfattande lokala föreskrifter som entreprenörer och personal skall följa.     

Det kontinuerliga behovet av utbildningar för skiftlag, brandstyrkor och övrig personal är en viktig del för att bibehålla hög beredskap för olyckor och kontinuitet i säkerhetsarbetet.  

Prevent och raffinaderier

Under de senaste 30 åren har kunskaperna i Sverige om det förebyggande riskarbetet och åtgärder vid olyckor utvecklats. Prevent bidrar med unik kompetens och arbetsplatssäkerhet när arbetet inbegriper t.ex. heta arbeten, inträden i slutna utrymmen, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, inträden i slutna utrymmen (luckvakt) eller liknande. Vårt tjänsteutbud säkerställer att arbete vid riskfyllda moment utförs enligt lag, Sevesodirektiv och det regelverk kunden själv satt upp för sin verksamhet.  

Som ledande nationell leverantör omfattar vår leverans av tjänster till Petrokemisk industri säkerhetsvakter, resurser inom HSE, brandutbildning men också säkerhet genom stationär och ronderande väktare.  

Prevents kompletta utbud av kvalificerad arbetsplatssäkerhet stödjer och säkerställer att anläggningens säkerhetsföreskrifter följs genom att proaktivt förhindra och eliminera risker.