Trä, papper och massa branschens utmaningar

Säkerheten påverkas av många faktorer: människan, organisationen, systemen, tekniken och kulturen. Säkerhet skapas människor emellan, i samspel och i samverkan. Att prioritera arbetsplatssäkerheten i både vardag och vid större revisionsstopp minskar riskfyllda beteenden och antalet tillbud och olyckor. Även om antalet olyckor och tillbud drastiskt minskat genom åren så har branschen en fortsatt riskfylld miljö där kemikalier och komplicerade maskiner hanteras. 

Omfattande revisionsstopp och komplext dagligt underhåll är en naturlig del vid ett pappersbruk. Inte sällan omfattas revisionsstopp eller utbyggnad av tusentals entreprenörer med olika länder som under tidspress utför avancerade och riskfyllda arbetsinsatser. Att bibehålla en hög säkerhet är därför en stor utmaning på ett pappersbruk. 

Inträde till anläggningen omfattas av olika typer av utbildning så som SSG Entré och Kemi. Ofta finns också omfattande lokala föreskrifter som entreprenörer och personal skall följa.     

Det kontinuerliga behovet av utbildningar för skiftlag, brandstyrkor och övrig personal är en viktig del för att bibehålla hög beredskap för olyckor och kontinuitet i säkerhetsarbetet. 

Prevent och trä, papper och massa-branschen

Under de senaste 30 åren har kunskapen i Sverige om det förebyggande riskarbetet och åtgärder vid olyckor utvecklats i hög takt. Prevent bidrar med unik kompetens och arbetsplatssäkerhet när arbetet inbegriper exempelvis, heta arbeten, inträden i slutna utrymmen, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, arbete under marknivå (luckvakt) eller liknande. Vårt tjänsteutbud säkerställer att arbete vid riskfyllda moment utförs enligt lag, Sevesodirektiv och det regelverk kunden själv satt upp för sin verksamhet.  

Som ledande nationell leverantör omfattar vår leverans av tjänster till pappersindustri säkerhetsvakter, resurser inom HSE, brandutbildning men också säkerhet genom stationär och ronderande väktare.  

Systematiskt brandskyddsarbete

Nulägesbedömning och brandskyddsinventering:

Vi inventerar och ser över det tekniska brandskyddet i lokalen som t.ex. släckutrustning, skyltar, nödutgångar, sprinkler, brandlarm, brandcellsgränser och liknande. Befintlig brandskyddsrelaterad dokumentation och organisation gås igenom. Uppmärksammade brister och noteringar sammanfattas i en rapport.

Åtgärdsplan:

Tillsammans med kunden beslutar vi vem som har ansvar att åtgärda eventuella brister – om företaget löser det internt eller om Prevent ska anlitas. Vi lägger också upp en plan för hur ofta och vem som gör regelbundna brandskyddsronderingar.

Upprättande eller revidering av dokumentation:

Om kunden önskar bistår vi med revidering eller upprättande av relevant dokumentation.

Utrymningsstrategi och utbildningsplan:

En av de mer viktiga delarna inom ramen för allt brandskyddsarbete är att personalen är medveten om hur de ska förhålla sig i händelse av en brand eller annan plötslig oönskad händelse som föranleder utrymning. Detta är en del av det organisatoriska brandskyddet vilken är minst lika viktig som den tekniska. Tekniken blir i viss mån meningslös om ingen vet vad som ska göras när exempelvis utrymningslarmet aktiveras. Vid behov kan vi utbilda särskilda utrymningsledare.

Nödlägesberedskap

Med nödlägesberedskap menas att man i förväg har bestämt vem som ska göra vad vid händelse av brand eller annan fara. Nödlägesberedskapen ska typiskt sett kunna besvara följande frågor:

Vem ska möta räddningstjänsten?
Vem eller vilka ansvarar för utrymning?
Vem ansvarar på uppsamlingsplatsen?
Vem ska informeras om att olycka/händelse har skett?
(Källa: BYA)

Har ni koll på nödlägesberedskapen så alla vet vem som ska göra vad?

Prevent kan hjälpa er att sätta ihop en nödlägesorganisation.

Nödlägesövning

Ett nödläge, kris eller katastrof inom organisationen kan uppstå när man minst anar det. Det kan till exempel vara en brand, ett personolycksfall, terror eller ett kemikalieutsläpp, det vill säga en situation som först och främst kanske får allvarliga konsekvenser på liv, hälsa, egendom och miljö men det kan också vara situationer som påverkar företagets varumärke negativt eller dess förmåga att kunna bedriva normal verksamhet

Frågan vad som är ett nödläge är inte alltid helt lätt att svara på då definitionen kan skifta en del mellan olika verksamheter. Detta gör det viktigt att fastställa tydliga instruktioner och rutiner för hur hantering av en sådan situation ska ske. Det bör vidare finnas en nödlägesorganisation med tydliga arbetsroller som
svarar för denna hantering. Om denna organisation övar regelbundet ökar möjligheterna till att man tar rätt beslut i en pressad situation.

Syftet med övningen är att deltagarna ska hitta sina roller och finna bra rutiner i
organisationen med utgångspunkt från befintlig nödlägesplan.

Prevents kompletta utbud av kvalificerad arbetsplatssäkerhet stödjer och säkerställer att anläggningens säkerhetsföreskrifter följs genom att proaktivt förhindra och eliminera risker samt bidrar till en ökad säkerhetskultur.