Policys


Arbetsmiljöpolicy


Prevent ska sträva efter en god och säker arbetsmiljö, för att ingen av våra medarbetare eller kunder drabbas av ohälsa på grund av arbete. Vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning, avtal och andra krav. Målsättningen är att skapa en arbetsmiljö som är och upplevs som säker för alla medarbetare. Detta gör vi genom att,

 • Vi ansvarar för utveckling av kompetens och resurser så att detta mål kan uppnås.
 • Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt OHSAS 18001.
 • Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som metod.
 • Leverera hög kvalitet inom arbetsmiljö.
 • Ha en god riskhantering för att minimera tillbud & olycksfall.
 • Arbeta med förbättringsarbete utifrån den egna verksamheten samt utifrån övergripande arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy.
 • Systematiskt utvärdera våra tillbud och olyckor för att sätta in förebyggande och korrigerande åtgärder för att förhindra negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt.
 • Utveckla en trygg och attraktiv arbetsmiljö, där trivsel, samarbete och att behärska arbetsuppgifterna står i fokus.


Kvalitetspolicy


Prevent bedriver verksamhet inom förebyggande brand, arbetsmiljö och bevakning.
För att vara det självklara valet som leverantör måste vårt kvalitetsarbete vägas in i hela organisationen för att uppnå sådan kvalitet att levererade tjänster uppfyller våra egna och kundens krav och förväntningar.
Detta gör vi genom att,

Kundorientering
 • Vi arbetar för och med våra kunder. Vår ambition är att vi ska vara delaktiga i att stärka och förbättra kundens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Ledarskap och delaktighet
 • Vårt ledarskaps viktigaste uppgift är att i samarbete med våra medarbetare förtydliga Prevents mål, samt följa upp hur väl verksamheten motsvarar angivna mål och kundernas behov.
 • Vi vill stimulera till ständiga förbättringar i delaktighet med medarbetarna.
 • Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.
Samhällsansvar
 • Följa gällande lagar, förordningar och andra krav.
 • Vi ska agera i linje med en hållbar utveckling i de samhällen som vi arbetar inom.
Medarbetarorientering
 • Vi arbetar för att våra medarbetare har en trygg anställning, god arbetsmiljö och möjlighet till stimulans och utveckling.
 • Vi ansvarar för utveckling av kompetens och resurser så att detta mål kan uppnås.


Miljöpolicy


 • Vår policy är att Prevent ska sträva efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Vi ansvarar för utveckling av kompetensen hos alla medarbetare för att öka möjligheten att nå detta mål
 • Prevent strävar efter och arbetar för att medarbetare och kunder ska få ett brett miljömedvetande och med det en inställning som främjar  hållbarhet och strävan efter hög kvalitet i miljöarbetet i dess helhet
 • Vi arbetar mot målen att våra kunder ska känna sig trygga med att Prevents verksamhet genererar låg miljöpåverkan samt upplever att vårt företag och dess anställda är motiverade till att skapa och upprätthålla ett tillfredställande miljöarbete
 • Prevent följer fortlöpande framtidens miljöutveckling när det gäller hållbara initiativ och lösningar som fokuserar på en bättre miljö och hållbar utveckling
 • Prevent skall följa lagar, avtal och krav från myndigheter