Prevent Safety Solutions utbildar i SBA.

Brand


Öka säkerheten med våra brandskyddstjänster. Prevent Safety Solutions gör utredningar kring bland annat SBA och arbetar proaktivt med brandskydd på er arbetsplats. Vi har personal med bred kompetens inom brandskydd. Många är utbildade brandmän eller CFPA-diplomerade brandskyddsledare. Vi hjälper företag och organisationer med bl.a:

Nyfiken på oss?

Kontakta oss här
 • Utbildning

  Vi håller utbildningar inom brandskydd, Heta Arbeten, arbetsplatssäkerhet, gasmätning och första hjälpen – HLR.

 • Rådgivning

  Du kan känna dig trygg över att vi har kompetensen som kan ge just ditt företag de bästa råden. Vi bistår med upprättande/revision av ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

 • Riskanalyser

  Riskutredning kring bland annat brandfarlig vara.

 • Provning/kontroll

  Provning och kontroll av komponenter ingående i brandskyddssystem. Vi tillser även att din brandsläckningsutrustning hålls felfri och genomgår kontroll och service enligt branschpraxis.

Genom att nyttja vår erfarenhet och kompetens sparar ni tid och kan vara säkra på att ingen del av brandskyddet blivit förbisedd.

Korrekt prisbild & noggrann dokumentation

Vi är måna om att ge en korrekt prisbild av de tjänster vi erbjuder så att du kan budgetera för ett gott brandskydd år efter år. Noggrann dokumentation på vad som ska åtgärdas, hur ofta och återkoppling när vi slutfört uppgiften innebär att du vet vad du fått för pengarna.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor har varje verksamhet ansvar för att brandskyddet på arbetsplatsen upprätthåller en skälig nivå. I praktiken innebär detta bland annat att man ska bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär att man kontinuerligt och på ett strukturerat sätt planerar, utför, dokumenterar samt utvärderar det arbete man gör i brandskyddsförebyggande syfte.

Vi bistår er verksamhet att komma igång med detta arbete och följer upp att det fungerar i praktiken. Detta brukar fungera på följande sett…

Nulägesbedömning och brandskyddsinventering
Vi inventerar och ser över det tekniska brandskyddet i lokalen som t.ex. släckutrustning, skyltar, nödutgångar, sprinkler, brandlarm, brandcellsgränser och liknande. Befintlig brandskyddsrelaterad dokumentation och organisation gås igenom. Uppmärksammade brister och noteringar sammanfattas i en rapport.

Åtgärdsplan
Tillsammans med kunden beslutar vi vem som har ansvar att åtgärda eventuella brister – om företaget löser det internt eller om Prevent ska anlitas. Vi lägger också upp en plan för hur ofta och vem som gör regelbundna brandskyddsronderingar.

Upprättande eller revidering av dokumentation
Om kunden önskar bistår vi med revidering eller upprättande av relevant dokumentation.

Utrymningsstrategi och utbildningsplan
En av de mer viktiga delarna inom ramen för allt brandskyddsarbete är att personalen är medveten om hur de ska förhålla sig i händelse av en brand eller annan plötslig oönskad händelse som föranleder utrymning. Detta är en del av det organisatoriska brandskyddet vilken är minst lika viktig som den tekniska. Tekniken blir i viss mån meningslös om ingen vet vad som ska göras när exempelvis utrymningslarmet aktiveras. Vid behov kan vi utbilda särskilda utrymningsledare.

Vi hjälper er att komma igång

Prevent Safety Solutions hjälper företag att starta upp och dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Vi har tagit fram ett lättanvänt, webbaserat system, FBS, som med bara några klick ger en dig god överblick över brandskyddet. Ni kan hantera systemet själva eller låta oss sköta det.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!