Säkerhetsvakter

Image

Säkerhetsvaktens uppgift är att förhindra brand, explosion och/eller personskada genom förebyggande åtgärder under observation av ett arbetsställe. Uppgiften ställer också krav på en omedelbar åtgärd om olyckan skulle vara framme. Detta kan handla om att larma, ett omhändertagande av skadad eller rent av göra en första släckinsats i väntan på räddningstjänst.

Till grund ligger utbildningen Brandvakt med kursen "Heta arbeten". De allra flesta av våra kunder ställer dock högre krav än att endast kunna övervaka ett hett arbete, vilket format vår kompetens till Säkerhetsvakten. Våra Säkerhetsvakter utbildas av vår egen brandpersonal på vårt gemensamma övningsfält Bränningen i Stenungsund vilket drivs tillsammans med industrin.

Säkerhetsvakten övervakar heta arbeten, inträden i slutna utrymmen, gasmäter och genomför riskanalyser som sedan sammanställs i syfte att hela tiden söka och leta förbättringar. En vanlig miljö där Säkerhetsvakten återfinns är petrokemiska anläggningar, massafabriker, byggarbetsplatser och vid större revisionsstopp inom industrin.

Vi utbildar våra säkerhetsvakter själva med en på marknaden unik utbildning. 

Säkerhetsvaktens uppgift!

Säkerhetsvaktens uppgift är att säkerställa att ett arbete utförs enligt lagen och det regelverk kunden själv satt upp för sin verksamhet. Vakten gör en analys av säkerhetsrisker i den aktuella situationen, ser till att skyddsutrustning finns och att den används korrekt. Hen övervakar att inget händer och kan larma om något händer. Säkerhetsvakten kan hantera släckutrustning, göra en initial släckning och ge första hjälpen. Eftersom det många gånger handlar om att få människor att följa styrande regelverk och lagar är det viktigt med tydlighet och fin känsla för kommunikation.
”Med sin breda kompetens kan vakten bli en resurs som dessutom ser och varnar för säkerhetsbrister.”
Säkerhetsvakten behövs när arbetet inbegriper t.ex. gas, heta arbeten, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, under mark (luckvakt) eller liknande. Inom kemiindustrin kan uppgifterna inbegripa gasmätning eller inträde- och avspärrningsvakt. Arbetsplatser som anlitar säkerhetsvakter är t.ex. Seveso-klassade arbetsplatser (kemisk industri), pappersindustri, stålverk och byggen. Alla säkerhetsvakter har gått vår egen 3-dagars utbildning som bl.a. omfattar HLR + LABCD (första hjälpen), heta arbeten, brandfarlig vara, explosiv miljö, radiokommunikation m.m. Med sin breda kompetens kan vakten bli en resurs som dessutom ser och varnar för säkerhetsbrister. Med andra ord får ni en HLR-LABC-utbildad riskanalytiker med känsla för beteendebaserad säkerhet – allt i samma person.