Energisektorns utmaningar

Branschen står inför stora utmaningar där klimatmål och omställning till förnybar energi är styrande. Svenskt Näringsliv gör bedömningen att det svenska elbehovet kommer öka med 60% fram till 2045 vilket motsvarar 14 400 nya vindkraftverk eller elva nya kärnkraftsreaktorer. I takt med omställning och ökat behov av el så ökar även behovet av teknisk innovation med tillhörande personalförsörjning.  

Liksom anläggningarna inom raffinaderi och kemiindustri sker även större revisionsstopp, planerande underhåll och projekt på energiproducerande anläggningar vilket ofta omfattar riskfyllda arbeten. Större underhållsstopp och projekt kräver en flexibel leverantör med djup förståelse för arbetsplatssäkerhet och som dessutom har tillräckligt med personalresurser.  

En stor del, ca 40%, av den energi som framställs i Sverige kommer från kärnkraftverk. Dessa är klassade som samhällsviktiga anläggningar och är därför skyddsobjekt.  

Prevent och energisektorn

Prevent har unika erfarenheter i arbetet med att bedriva revisionsstopp och stora projekt. Vi har genomfört över 220 stopp i både Sverige och Norge, ibland med upp till 150 Säkerhetsvakter med tillhörande ledningsorganisation och HSE. Vår personal fokuserar på det förebyggande arbetet i syfte att minska risker för olyckor och tillbud men är givetvis utbildade och utrustade för en första insats om något skulle hända. 

Vår HSE-organisation stöttar befintliga resurser vid projekt och byggnationer. Personalen har bred erfarenhet från byggbranschen, kemiindustrin och petrokemisk industri.  

Våra väktare och skyddsvakter säkerställer att inga obehöriga får tillträde till objektet.